Список компаний - Консультанты по планированию производства - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
7 компаний найдено
Консультанты по планированию производства
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Чернігівський центр охорони праці, ПП (Черниговский центр охраны труда, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37198834 Консалтингові послуги - консультування з питань комерційної діяльності і управління: комерційних підприємств і державних служб у галузі планування, організації, забезпечення ефективності і контролю, інформації для керування охороною праці; фахівців у галузі сільського господарства та ін. Допомога в рішенні конфліктів між працівниками і працедавцями. Розробка і реалізація проектів у галузі техніки безпеки. Консалтинговые услуги - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления: коммерческих предприятий и государственных служб в отрасли планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, информации для управления охраной труда; специалистов в отрасли сельского хозяйства и др. Обучение по вопросам охрани труда. Помощь в решении конфликтов между работниками и работодателями. Разработка и реализация проектов в отрасли техники безопасности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по развитию бизнеса
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Центр розвитку і правової підтримки селища, сільськогосподарська дорадча служба, громадська організація (Центр развития и правовой поддержки села, сельскохозяйственная совещательная служба, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Надання консультаційних (порадчих) послуг сільськогосподарським товаровиробникам, сільському населенню, органам місцевого самоврядування: бізнес-планування, розробка проектів і програм, створення власного бізнесу Оказание консультационных (совещательных) услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскому населению, органам местного самоуправления по социальным и экономическим вопросам (бизнес-планирование, разработка проектов и программ, создание собственного бизнеса и др.), по агрономии, зоотехнике Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Центры содействия туризму (услуги)
 • Гостеприимство, туризм, отели, гостиницы, услуги общественного питания и кейтеринга
 • Услуги региональных центров туристической информации...

Центр оцінки соціальних і екологічних ризиків (ЦОСЕР), ТОВ (Центр оценки социальных и экологических рисков (ЦОСЭР), ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40021843 Центр оцінки соціальних і екологічних ризиків (ЦОСЕР) спеціалізується на оперативному інформаційно-аналітичному супроводі і експертній підтримці клієнтів в сферах стратегічного планування, соціально-трудових відносин, охорони довколишнього середовища, освіти, інновацій, інформаційних технологій і багатьох інших запитань. Центр оценки социальных и экологических рисков (ЦОСЭР) специализируется на оперативном информационно-аналитическом сопровождении и экспертной поддержке клиентов в сферах стратегического планирования, социально-трудовых отношений, охраны окружающей среды, образования, инноваций, информационных технологий и многих других вопросов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Консультационные услуги по информационным технологиям...
Назад наверх