Список компаний - Научные фундаментальные и прикладные исследования - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
322 компаний найдено
Научные фундаментальные и прикладные исследования
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, ДУ (Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417041 Проектні розробки і дослідження в декількох ключових областях полімерній науки. Проектные разработки и исследования в нескольких ключевых областях полимерной науки: фундаментальных аспектах химии полимеров, химии и хими полимерных композиционных материалов, технологии функциональных полимеров и композитов на их основе, создании теоретической базы модификации полимерных материалов и изучении полимеров медицинского назначения. Издание "Полимерного журнала" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по промышленной неорганической химии и химическим технологиям
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по промышленной органической химии и химическим технологиям...

Еластік, НДІ, ДП (Эластик, НИИ, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00151644 Науково-технічне забезпечення розробки і виробництва силіконових, бутадієнових і бутадієнстирольних каучуків, регенератів, гум, газонаповнених матеріалів, клеїв, мастик, герметиків, прогумованих тканин, конвеєрних стрічок, взуття, ізотермичного одягу і водолазного спорядження для підвідного плавання і виконання робіт під і над водою, покриттів для залізничних і трамвайних переїздів, спортивних споруд, підлог і дахів будівель, формових і неформових виробів медичного, санітарно-гігієнічного, технічного, спортивного і господарсько-побутового призначення. Наукові і проектно-технічні розробки з технології виготовлення гумо-технічних виробів. Переробка відходів ГТВ. Научно-техническое обеспечения разработки и производства силиконовых, бутадиеновых и бутадиенстирольных каучуков, регенератов, резин, газонаполненных материалов, клеев, мастик, герметиков, прорезиненных тканей, конвейерных лент, обуви, изотермической одежды и водолазного снаряжения для подводного плавания и выполнения работ под и над водой, покрытий для железнодорожных и трамвайных переездов, спортивных сооружений, полов и крыш зданий, формовых и неформовых изделий медицинского, санитарно-гигиенического, технического, спортивного и хозяйственно-бытового назначения из резин, латексов, прорезиненных тканей, газонаполненных и асбестотехнических материалов. Научные и проектно-технические разработки по технологии изготовления резино-технических изделий. Изготовление опытных партий. Переработка отходов РТИ. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из каучука и резины
 • Каучук переработанный
 • Каучук и резина сырые вальцованные...

ЛьвівОРГРЕС, ПАТ (ЛьвовОРГРЕС, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00128504 Виконання пусконалагоджувальних і науково-дослідних робіт на устаткуванні теплових і атомних електростанцій і теплових електричних мереж. Розробка автоматизації технологічних процесів; розробка і перевірка галузевих нормативних документів Выполнение пусконаладочных и научно-исследовательских работ на оборудовании тепловых и атомных электростанций и тепловых электрических сетей. Разработка автоматизации технологических процессов; разработка и пересмотр отраслевых нормативных документов; разработка мер по уменьшению вредных выбросов в окружающую среду; повышение экономичности и надежности оборудования энергетических объектов. Модернизация и реконструкция оборудования ТЭС, АЭС и энергообьектов промышленности, в т.ч. усовершенствование средств релейных защит и противоаварийной автоматики. Разработка тренажеров для обучения персонала предприятий энергетики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Обучающие средства и наглядные пособия, моделирующие, имитирующие устройства
 • Тренажеры, имитаторы, моделирующие системы для моделирования условий эксплуатации...

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка, ДП (Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.П.Василенко, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00493741 Підготовка кваліфікованих бакалаврів, фахівців, магістрів, кандидатів наук, докторів філософії і докторів наук в області сільського господарства для України і закордонних країн; розробка і впровадження новітніх наукових розробок в АПК, пошук і реалізація інноваційних ідей, інтеграція аграрного освіти, науки і виробництва. Єдиний і провідний ВУЗ в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-науково-виробничий комплекс IV рівня акредитації. Має 6 науково-навчальних інститутів (механотронікі і систем менеджменту, енергетики і комп'ютерних технологій, технічного сервісу, переробних і харчових виробництв, бізнесу і менеджменту, післядипломного освіти), деканат з роботі з іноземними громадянами, науково-дослідний технологічний інститут, інститут інноваційного менеджменту, Всеукраїнські навчальні центри з підвищеннz кваліфікації працівників зернопереробних підприємств, енергетичних компаній «Обленерго», інженерних служб «Держтехнадгляду», коледж переробної і харчової промисловості, Вовчанський технікум ХНТУСХ. Подготовка квалифицированных бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов наук, докторов философии и докторов наук в области сельского хозяйства для Украины и зарубежных стран; разработка и внедрение новейших научных разработок в АПК, поиск и реализация инновационных идей, интеграция аграрного образования, науки и производства. Единственный и ведущий ВУЗ в Украине инженерно-технического сельскохозяйственного профиля, учебно-научно-производственный комплекс IV уровня аккредитации. Имеет 6 научно-учебных институтов (механотроники и систем менеджмента, энергетики и компьютерных технологий, технического сервиса, перерабатывающих и пищевых производств, бизнеса и менеджмента, последипломного образования), деканат по работе с иностранными гражданами, научно-исследовательский технологический институт, институт инновационного менеджмента, Всеукраинские учебные центры по повышению квалификации работников зерноперерабатывающих предприятий, энергетических компаний «Облэнерго», инженерных служб «Гостехнадзора», колледж перерабатывающей и пищевой промышленности, Волчанский техникум ХНТУСХ. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Исследования и испытания
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по сельскому хозяйству и почвам...

Агроресурси, відділ Інституту водних проблем і меліорації (Агроресурсы, отдел Института водных проблем и мелиорации)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Технологии рационального использования агроресурсов. Проект организации конкурентоспособного, экологически безопасного агропроизводства на основе экоаудита (ISO 14000): оптимизация отраслевой структуры, минимализация деградационных процессов, система органического земледелия, развитие животноводства, ежегодное увеличение продуктивности севооборотов на 1-3 ц к.е./га, повышение качества продукции. Малозатратные технологии повышения продуктивности посевов и улучшения качества урожая: стимуляторы роста, биопрепараты, премиксы макро- и микроэлементов, биологические СЗР, жидкие полиминеральные удобрения для предпосевной обработки посевного материала, внекорневой подкормки посевов, в т.ч. при поливе. Годовой и поквартальный агрометеопрогноз с агротехнологическими рекомендациями с привязкой к ближайшей метеостанции. Государственные испытания агрохимикатов в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Экономические исследования (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги исследования рынка в сфере сельского хозяйства...

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) (Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК (УЛЯБП АПК) Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00493706 Проведення лабораторних досліджень продуктів харчування і сільськогосподарської продукції. Проведение лабораторных исследований продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Показатели качества продукции растительного и животного происхождения. Показатели безопасности продукции растительного, животного происхождения и воды. Содержание макро- и микроэлементов ( в т.ч. тяжелых металлов) в продукции растительного, животного происхождения и воде. Молекулярная диагностика вирусных и бактериальных болезней животных (ПЛР и ИФА методами). Диагностика вирусов и транссгенов продукции растительного происхождения (семяна, плоды и т.д.). Биохимические (клинические) показатели крови. Услуги по регистрации средств защиты растений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научно-исследовательские центры и лаборатории
 • Продукты земледелия и лесное хозяйство...

Інститут колоїдної хімії і хімії води ім.А.В. Думянського НАН України, ДП (Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417348 Розробки в області хімії, фізики і біології води; теоретичні і експериментальні дослідження структури і властивостей води на межфазних поверхнях Разработки в области химии, физики и биологии воды; теоретические и экспериментальные исследования структуры и свойств воды на межфазных поверхностях, природа взаимодействия разных ингредиентов в водных системах; развитие физико-химических основ создания новых эффективных методов очистки природных и сточных вод от органических, неорганических и радиоактивных загрязнений с применением коагуляционных, окислительных, отокаталитических, сорбционных, биологических, мембранных и электрохимических процессов; физико-химия и технология рациональных схем очистки сточных вод и подготовки питьевой воды; развитие фундаментальных основ коллоидной химии; разработка теоретических основ аналитической химии и усовершенствование методов определения приоритетных органических и неорганических загрязнителей в водах и их сертификация; разработка и внедрение современных методов оценки качества воды. Издание международного научно-технического журнала «Химия и технология воды» Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по ливневым, канализационным и производственным сточным водам
 • Печать и издательство...

Кривбаспроект, інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості, ДП (Кривбасспроект, институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04689369 Проектування підприємств гірничо-рудної промисловості. Проектирование предприятий горно-рудной промышленности. По проектам института построен целый ряд горнорудных предприятий и промышленных объектов в Украине, России, Казахстане, Белоруссии. К ним относятся большие подземные рудники: «Сухая Балка», им.Орджоникидзе, им.Карла Либкнехта, им.Кирова, им.Фрунзе, им.Коминтерна, им.Дзержинского, им.Ленина, «Первомайский». Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные мастерские по городскому и региональному планированию застройки, по развитию территорий (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по планированию городов
 • Консультанты, проектные разработки по развитию и реконструкции городов...

Запорізький науково-інженерний центр з плазмових технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (Запорожский научно-инженерный центр плазменных технологий НТК Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20507681 Розробка і виготовлення катодів. Розробка і виготовлення електричних горілок. Первинна переробка брухту металів і сплавів із особливими фізико-хімічними властивостями. Ремонтне зварювання деталей і вузлів з чавуну, титану, сплавів алюмінію. Исследование и разработка оборудования, технологий низкотемпературной плазмы для электродуговой обработки токопроводящих материалов в электрометаллургии и машиностроении. Разработка и изготовление оксидных катодов электрической дуги. Создание конструкций, изготовление сварочных горелок-дуготронов и разработка технологических процессов с их использованием. Выполнение неразъемных соединений типа "металл-углеродный материал" в многоамперных токоподводах мощных агрегатов электрометаллургии - электролизерах и печах. Выплавление кавитационно-разрушенного металла лопастей турбин гидроэлектростанций, выполненных из нержавеющих сталей. Ремонтная сварка деталей и узлов из чугуна, высоколегированных сталей, титана, алюминия и его сплавов. Электродуговая наплавка деталей из высоколегированных сплавов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия на основе углерода
 • Прутки для сварки и пайки, сварочные электроды угольные
 • Машины и оборудование для газовой сварки и резки металла...

Центр САПР, НВП, ТОВ (Центр САПР, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33951996 Комплексні рішення в області CAD/CAM/CAE/PDM. Автоматизація діяльності конструкторсько-технологічних підрозділів "під ключ". Комплексные решения в области CAD/CAM/CAE/PDM (САПР/АСТПП/АСУТП). Автоматизация деятельности конструкторско-технологических подразделений "под ключ". Измерения геометрии изделий и реверс-инжиниринг. Координатно-измерительные машины и координатно-измерительные манипуляторы типа "рука". Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Delcam Plc; FARO Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Программные средства для промышленности
 • Услуги программирования для станков с компьютерным числовым программным управлением (ЧПУ) по спецификации заказчика
 • Системы компьютерные интегрированные для автоматизированного конструирования, автоматизированной разработки...

Павлоградський хімічний завод, НВО, ДП (Павлоградский химический завод, НПО, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14310112 Виробництво вибухових речовин (у т.ч. емульсійних) і неелектричних систем ініціювання вибуху. Послуги: випробування і аналіз хімічного складу, фізико-хімічних і фізичних характеристик різних матеріалів, води, повітря, грунту; утилізація твердого ракетного палива; підривні та бурові роботи. Производство взрывчатых веществ (в т.ч. эмульсионных) и неэлектрических систем инициирования взрыва. Услуги: испытания и анализ химического состава, физико-химических и физических характеристик различных материалов, воды, воздуха, почвы; утилизация твердого ракетного топлива; взрывные и буровые работы. Производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей, производство взрывчатых материалов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Ракетное топливо
 • Топливо твердое для ракет и управляемых снарядов
 • Взрывчатые вещества и порох...

Український НДІ природних газів, філія ДчП Укргазвидобування НАК Нафтогаз України (Украинский НИИ природных газов, филиал ДчП Укргаздобыча НАК Нефтегаз Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00158764 Проведення науково-дослідних, проектних, проектно-конструкторських і проектно-вишукувальних робіт і послуг, пов'язаних з створенням конкурентноздатної науково-технічної продукції Проведение научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и услуг, связанных с созданием передовой конкурентоспособной научно-технической продукции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по изыскательским работам на нефть и газ
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по нефтехимии...

Укррічтранспроект, Український проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту, ТОВ (Институт УКРРЕЧТРАНСПРОЕКТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03150266 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва Разработка проектно-сметной документации для строительства: речных портов; причалов; водных путей; судоходных каналов; баз технического обслуживания флота; городских набережных; береговых укреплений; расчистка рек; образование территорий с использованием гидромеханизированного способа намыва грунта; подводных переходов магистральных нефте- газо- продукто- трубопроводов и дюкеров больших диаметров; кабелей связи и энергосистем; объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения; обследование и оценка технического состояния портовых гидротехнических сооружений; составление нормативно-правовой документации по вопросам экономико-эксплуатационной деятельности речного транспорта, выполнение комплексных инженерных изысканий (топографических, геологических, гидрогеологических, гидрографических) на суше и на водных акваториях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по разработке водоочистных сооружений, водоперерабатывающих станций
 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)...

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України, ДП (Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05416930 Науково-технічні розробки в сфері теоретичних засад створення нових матеріалів, технологій їх отримання і виготовлення виробів з них з спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерній енергетики, електроніки, авіабудування, загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантовій електроніки, приладобудування, автоматики і інших галузей техніки. Научно-технические разработки в сфере теоретических основ создания новых материалов, технологий их получения и изготовления изделий из них со специальными свойствами для удовлетворения потребностей ядерной энергетики, электроники, авиастроения, общего химического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, прямого преобразования энергии в электрическую, квантовой электроники, приборостроения, автоматики и других областей техники. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по промышленной и техногенной безопасности и предотвращению аварий
 • Консультанты, проектные разработки по предупреждению и контролю коррозии производственных сооружений и оборудования
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)...

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, ДУ (Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417101 Дослідження в області молекулярної біології і генетики – структурної і функціональної геномики; протеомики і білкової інженерії; молекулярних і клітинних біотехнологій; біоінформатики, комп'ютерного моделювання і дизайну. Тест-система для діагностики коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19) Исследования в области молекулярной биологии и генетики – структурной и функциональной геномики; протеомики и белковой инженерии; молекулярных и клеточных биотехнологий; биоинформатики, компьютерного моделирования и дизайна. Тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV (COVID-19) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по биологии
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по биохимии...

Інститут надтвердих матеріалів ім.В.Н.Бакуля НАН України, ДП (Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417377 Дослідження надтвердих матеріалів. Исследования сверхтвердых материалов. Разработка технологии получения и использования синтетических алмазов, кубического нитрида бора и других сверхтвердых материалов, высокоплотной технической керамики, твердых сплавов. Фундаментальные исследования: физико-химические процессы образования, роста моно- и поликристаллических, дисперсных и пленочных алмазных и алмазоподобных материалов в широком диапазоне температур и давлений; разработка методов спонтанного и направленного регулируемого синтеза сверхтвердых материалов и развитие методов статического, взрывного и эпитаксиального синтеза. Изучение физико-механических свойств СТМ. Приоритетные разработки: крупные монокристаллы синтетических алмазов; элитные шлифпорошки и микропорошки из синтетических алмазов и кубического нитрида бора; поликристаллические и композиционные сверхтвердые материалы на основе алмазов и кубического нитрида бора; алмазный и твердосплавный инструмент для высокопроизводительной металлообработки, бурения, камнеобработки, добычи угля и геологоразведки; изделия из керамики; полировальные пасты для высокоточной оптики; суперпрецизионные станки алмазного микроточения и полирования; технологии прецизионной обработки металлов, стекла, керамики, тоннельная микроскопия с аккустоэмиссионным контролем, наноиндентирование, комплексные исследования атомной и микроструктуры, спектрометрия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Полуфабрикаты из благородных и редких металлов
 • Полуфабрикаты из благородных металлов для ювелиров и золотых дел мастеров
 • Алмазные и твердосплавные инструменты...

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України, ДП (Институт механики им.С.П.Тимошенка НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417070 Розробки в області механіки. Наукові напрями: механіка композитних і неоднорідних середовищ; механіка оболоночних систем; механіка пов'язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій; механіка руйнації і втомі; дінаміка і статіка руху механічних систем. Видання міжнародного наукового журналу "Прикладна механіка" Разработки в области механики. Научные направления: механика композитных и неоднородных сред; механика оболочечных систем; механика связанных полей в материалах и элементах конструкций; механика разрушения и усталости; динамика и устойчивость движения механических систем. Издание международного научного журнала "Прикладная механика" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по контрольно-измерительному оборудованию
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению...

Львівтехнополіс, західно-українська регіональна асоціація іноваційних фірм (Львовтехнополис, западно-украинская региональная ассоциация инновационных фирм)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20823904 Курси - екскурсоводів (по Львову та області), курси з вивчення чеської мов, курси митних брокерів та агентів з митного оформлення (інформаційно-консультаційні послуги з питань ЗЕД - митні брокери та агенти з митного оформлення), екскурсійна діяльність Курсы гидов и экскурсоводов. Экскурсии по Львову и области. Работа с детскими и молодежными группами. Повышение знаний иностранных языков. Курсы таможенных брокеров Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Туроператоры, туристические агентства, бюро путешествий (услуги)
 • Услуги туроператоров по путешествиям для отдыха
 • Услуги туроператоров по бизнес-турам и деловым поездкам...

Державна служба України з безпеки на транспорті (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39816845 Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) реализует государственную политику в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электрическом, железнодорожном, морском и речном транспорте Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по транспорту и грузоперевозкам (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по городскому транспорту и городским перевозкам...

Промбіотехніка, НВФ, ПП (Промбиотехника, НПФ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36082564 Науково-дослідницька і виробнича діяльністю в сфері проектування і створення спеціального устаткування на основі замкнутих біологічних систем, а також розробка і впровадження нових біотехнологій. Научно-исследовательская и производственная деятельностью в сфере проектирования и создания специального оборудования на основе замкнутых биологических систем, а также разработка и внедрение новых биотехнологий. Системы биологической регенерации (фотокондиционирования) воздуха, системы утилизации дымовых газов, установки замкнутого водоснабжения, мини-комплексы для получения высокобелковых естественных кормов. Культивирование микроводорослей Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по биотехнологиям...

Інститут біології південних морів ім.Ковалевського, ДП (Институт биологии южных морей им.Ковалевского, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534357 Комплексні дослідження структури і функціонування морських екосістем і їх компонентів, вивчення антропогенного впливу на морські екосістеми, розробка нових інформаційних технологій і систем накопичування, обробки і аналізу даних. Видання: "Морський екологічний журнал" і "Екологія моря" Комплексные исследования структуры и функционирования морских экосистем и их компонентов, изучение антропогенного влияния на морские экосистемы, разработка новых информационных технологий и систем накопления, обработки и анализа данных. Издание: "Морской экологический журнал" и "Экология моря" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

Реаком, НВЦ, ТОВ (Реаком, НПЦ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30431983 Виробництво: хелатні мікродобрива, що містять мікроелементи в біологічно активній формі, для передпосівної обробки насіння і підгодівлі зернових, технічних, овочевих, фруктово-ягідних рослин, квітів і гідропонних теплиць. Производство: хелатные микроудобрения, содержащие микроэлементы в биологически активной форме, для предпосевной обработки семян и подкормки зерновых, технических, овощных, фруктово-ягодных растений, цветов и гидропонных теплиц. Научно–производственный центр «РЕАКОМ» - ведущий отечественный разработчик и производитель хелатных микроудобрений. Предприятие было основано в 1999г. и с тех пор занимает лидирующие позиции на украинском рынке микроудобрений. Главная задача предприятия - внедрение в сельское хозяйство высокоэффективных технологий и научных разработок в области питания растений, позволяющих значительно повышать урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Основная выпускаемая продукция – хелатные микроудобрения, содержащие микроэлементы в биологически активной форме для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки растений. Производство предприятия представляет собой современный химический завод, на котором путём сложного синтеза производятся эффективные хелатные микроудобрения и стимуляторы роста. Производственные площади оснащены современным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты, досконально знающие технологию получения препаратов, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Большинство специалистов имеют высшее техническое или химическое образование и большой опыт работы. НПЦ "РЕАКОМ" выпускает широкий спектр хелатных микроудобрений: комплексные удобрения — содержащие композицию микроэлементов в определенной пропорции. Применяются как для внекорневой, так и для предпосевной обработки; моноудобрения - хелатные соединения отдельных металлов. Наиболее распространены хелат бора, хелат железа, хелат цинка и хелат меди. Как правило, используются при появлении симптомов болезней, связанных с недостатком конкретного элемента (например, при хлорозе – хелаты железа), или при явном недостатке этого микроэлемента в почве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Удобрения химические и минеральные
 • Удобрения с микроэлементами, микроудобрения
 • Удобрения химические и минеральные растворимые в воде...

Інститут газу НАН України (Институт газа НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417035 Розробка енерго- і ресурсозберигаючих технологій в різних галузях народного господарства на основі підвищення ефективності використання природного газу Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных отраслях народного хозяйства на основе повышения эффективности использования природного газа; разработка технологий подготовки и использования альтернативных внебалансовых источников энергоносителей на транспорте и в энергоустановках децентрализованного тепло- и электроснабжения; переработка промышленных и бытовых отходов, защита воздушного бассейна от загрязнений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по газовой промышленности...

Комплект Екологія Україна, ТОВ (Комплект Экология Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30540146 Проектування і виробництво: системи локального очищення стічних вод (побутових, нафтовмісних, промислових). Комплексне керування всіма стадіями проекту із забезпеченням будівництва очисних споруд "під ключ". Розробка і впровадження технологій глибокого очищення стічних вод і повної біологічної дезінфекції стоків. Проектирование и производство: системы локальной очистки сточных вод (бытовых, нефтесодержащих, промышленных). Комплексное управление всеми стадиями проекта с обеспечением строительства очистных сооружений "под ключ". Разработка и внедрение технологий глубокой очистки сточных вод и полной биологической дезинфекции стоков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Установки и оборудование для очистки воды, стоков и промышленных сточных вод
 • Установки очистки стоков и промышленных сточных вод комплектные
 • Мусородробилки, измельчители твердых отходов для очистки сточных вод...

Екологичні Технології і Інновації, ТОВ (Экологические Технологии и Инновации, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Предпроектні проектні роботи, розробка техніко-економічного обґрунтування для завдань на проектування, вибір технологій, підбір і поставку комплектного устаткування для збору, переробки і безпечного розміщення відходів. Предпроектные и проектные работы, разработка технико-экономического обоснования для задач на проектирование, выбор технологий, подбор и поставку комплектного оборудования для сбора, переработки и безопасного размещения отходов. Издание сборника «Отходы производства потребления». Выпуск телепрограммы «Экологический вестник». Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издание: отраслевые и профессиональные издания
 • Печать и издательство
 • Издание отраслевых публикаций по энергетике...

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00496952 Науково-дослідні розробки в рослинництві і тваринництві: створення високопродуктивних хворобостійких сортів сільськогосподарських культур, розробка раціональних енерго- і ґрунтозбережувальних технологій у землеробстві, виробництво та реалізація елітного насіння районованих сортів; формування екологічно чистих лучних ценозів; розробка прогресивних технологій заготівлі, збереження, переробки і використання кормових ресурсів; створення нових високопродуктивних порід свійської худоби і птиці та інше. Научно-исследовательские разработки в растениеводстве и животноводстве: создание высокопродуктивных болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, разработка рациональных энерго- и почвосберегающих технологий в земледелии, производство и реализация элитных семян районированных сортов; формирование экологически чистых луговых ценозов; разработка прогрессивных технологий заготовки, сохранения, переработки и использования кормовых ресурсов; создание новых высокопродуктивных пород домашнего скота и птицы и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Подрядчики по проектированию и созданию биотопов (однородных по условиям окружающей среды пространств, занятых одним биоценозом)
 • Посевной материал, семена для полеводства, овощеводства, плодоводства, луговодства...

Український НДІ скла, ДП (Украинский НИИ стекла, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13541565 Розробка вихідних даних, технічного завдання для проектування конструкцій скловаренних печей, для будівництва заводів скляної галузі в Україні і країнах СНД; розробка нових і вдосконалення існуючих складів скла різного призначення; розробка технологічних процесів виробництва листового, тарного, сортового і ін. видів скла; технологічний і інженерний супровід усіх процесів виробництва скла і виробів з нього; дослідження і рекомендації з використання сировинних і шіхтових матеріалів для виробництва скла; енерго -і ресурсозбереження (раціональне використання сировини, матеріалів, енергії, устаткування і палива для підвищення ефективності виробництва); фізіко-хімічні дослідження і випробування сировинних матеріалів, шихти і склопродукціі; підвищення екологічності виробництва і утилізації відходів, оцінка впливів викидів при виробництві скла на довколишню середовище Разработка исходных данных, технического задания для проектирования конструкций стекловаренных печей, для строительства заводов стекольной отрасли в Украине и странах СНГ; разработка новых и усовершенствование существующих составов стекол различного назначения; разработка технологических процессов производства листового, тарного, сортового и др. видов стекла; технологическое и инженерное сопровождение всех процессов производства стекла и изделий из него; исследования и рекомендации по использованию сырьевых и шихтовых материалов для производства стекла; энерго- и ресурсосбережение (рациональное использование сырья, материалов, энергии, оборудования и топлива для повышения эффективности производства); физико-химические исследования и испытания сырьевых материалов, шихты и стеклопродукции; повышение экологичности производства и утилизации отходов, оценка воздействий выбросов при производстве стекла на окружающую среду; расчет и согласование в государственных структурах научно-обоснованных удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции; разработка стандартных образцов для заводов стекольной отрасли; разработка нормативной документации на стекло и изделия из него; стандартизация, сертификация, повышение качества продукции; консалтинговые услуги по рынку стекла. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги бизнесу
 • Услуги по тематической информации и документации
 • Услуги центров технической документации по стеклу и огнеупорным материалам...

Держгрунтохорона, Інститут охорони грунтів України, ДУ, Миколаївська філія (Госгрунтохрана, Институт охраны грунтов Украины, ГУ, Николаевский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25835792 Послуги: проведення агрохімічних обстежень (визначення вмісту гумусу, поживних речовин, важких металів, пестицидів та ін. в ґрунті; проведення аналізів рослинної продукції і кормів); складання планів екологічно безпечного застосування агрохімікатів та ін. Услуги: проведение агрохимических обследований (определение содержания гумуса, питательных веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. в грунте; проведение анализов растительной продукции и кормов); составление планов экологически безопасного применения агрохимикатов и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Інститут ШЕЛЬФ, ТОВ (Институт ШЕЛЬФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04825950 Проектування та інженерні вишукування об'єктів нафтової і газової промисловості на континентальному шельфі і суші. Проектування інженерних мереж, систем і споруджень. Дослідження і науково-технічні розробки для нафтогазової промисловості. Проектирование и инженерные изыскания объектов нефтяной и газовой промышленности на континентальном шельфе и суше. Проектирование инженерных сетей, систем и сооружений. Исследования и научно-технические разработки для нефтегазовой промышленности. Инжиниринговые работы Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SIEMENS (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы телекоммуникации и связи
 • Учрежденческие сети связи с аналого-цифровым оборудованием
 • Оборудование для телефонных сетей связи...

Полісток, НТФ, ТОВ (Полисток, НТФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21198638 Научно-исследовательские, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы на сооружениях очистки сточной и питьевой воды. Изготовление стеклопластиковых труб-дренажей, труб-аэраторов. Научно-исследовательские, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы на сооружениях очистки сточной и питьевой воды. Производство: стеклопластиковые трубы-дренажи, трубы-аэраторы, безгравийные дренажно - распределительные системы для скорых водопроводных фильтров; дренажные трубы, иглофильтры для водопонижения и защиты от подтопления; скважинные фильтры для водозаборов различной производительности; аэраторы трубчатые пневматические; фильтры для оборотных циклов; эрлифты Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические детали, компоненты и принадлежности резиновые классифицированные по отраслям
 • Компоненты и принадлежности резиновые для водопроводного и сантехнического оборудования
 • Трубы, патрубки, трубопроводы и шланги из пластика классифицированные по области применения...

Науково-дослідний інститут епідеміології і гігієни Львівського національного медичного університету їм.Д.Галицького, ДУ (Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Львовского национального медицинского университета им.Д.Галицкого, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02010793 Послуги: діагностика і розробка нових методів і засобів профілактики, діагностики і лікування особливо небезпечних хвороб Услуги: диагностика и разработка новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения особо опасных болезней; фтизиатрия, пульмонология, терапия; функциональная диагностика в пульминологии (ФЗД), кардиологии (ЭКГ); рентгенология, касательная иммунология; УЗД-диагностика; токсиколого-гигиенические исследования химических веществ и материалов; медико-биологические исследования; санитарно-гигиенические исследования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по промышленной и техногенной безопасности и предотвращению аварий
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты по профессиональной гигиене труда...

Технологія, Півнично-східний науковий центр НАН і Міністерства освіти і науки України (Технология, Северо-восточный научный центр НАН и Министерства образования и науки Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22638602 Науково-дослідні і інженерні розробки. Виробництво сміттєспалювальних установок. Послуги з очищення води. Оформлення нормативних документів дотримання норм з охороні довколишнього середовища (повітря, води, відходів). Научно-исследовательские и инженерные разработки. Производство мусоросжигательных установок. Услуги по очистке воды. Оформление нормативных документов соблюдения норм по охране окружающей среды (воздуха, воды, отходов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Установки для водоочистки и водоподготовки питьевой воды
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Установки и оборудование для очистки воды, стоков и промышленных сточных вод...

Інститут грунтознавства та агрохімії ім.Соколовського, національний науковий центр (Институт почвоведения и агрохимии им.А.Н.Соколовского, Национальный научный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497058 Наукові розробки по сільському господарству, охороні довколишньої середи. Ґрунтові обстеження. Розробка списку номенклатури і вдосконалення класифікації ґрунтів. Наукове обгрунтування проектів з технічної і біологічній рекультивації земель. Наукові розробки по добривам. Агрохімічне забезпечення землеробства Научные разработки по сельскому хозяйству, охране окружающей среды. Почвенные обследования. Разработка списка номенклатуры и усовершенствование классификации почв. Научное обоснование проектов по технической и биологической рекультивации земель. Научные разработки по удобрениям. Агрохимическое обеспечение земледелия Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа воды
 • Услуги анализа и обработки загрязненности почвы...

Інститут тваринництва, ДП (Институт животноводства, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497199 Наукові роботи з тваринництва. Розробка і впровадження в виробництво ефективних систем відтворення і сучасних методів запліднення тварин; технологічні рішення і проекти реконструкції тваринницьких ферм; системи ефективної переробки і утилізації стоків; аналізи якісного складу молока, кормів з показникам якості і безпеки; організація тренингу спортивних коней; дослідження генів господарсько-корисних ознак різних видів сільськогосподарських тварин, безпосередньо пов'язаних з якістю продукції і технологічними процесами ведення тваринництва (стрес-вразливість і т. д.). Научные работы по животноводству. Разработка и внедрение в производство эффективных систем воспроизводства и современных биотехнологических методов оплодотворения животных; технологические решения и планировочные проекты реконструкции животноводческих ферм; системы эффективной переработки и утилизации стоков; анализы качественного состава молока, кормов по показателям качества и безопасности; организация тренинга спортивных лошадей; исследование генов хозяйственно-полезных признаков различных видов сельскохозяйственных животных, непосредственно связанных с качеством продукции и технологическими процессами ведения животноводства (стресс-чувствительность и т.д.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Скот крупный рогатый
 • Скот крупный рогатый племенной
 • Скот крупный рогатый для разведения стада...

Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Подгорного НАН України, ДП (Институт проблем машиностроения им.А.Н.Подгорного НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534570 Наукові дослідження в області енергетики і машинобудування. Математичне моделювання газодінамічних процесів в турбомашінах. Модельно-програмний комплекс для рішення завдань оптимізації і ідентифікації параметрів створюваних і модернізуемих енергетичних установок. Аналіз коливань і статичної міцності лопаточного апарату і інших елементів турбомашін. Розрахунково-експериментальний засіб оцінки залишкового ресурса вузлів гідромашін. Розробка і дослідження проточних частин гідромашін. Журнал "Проблеми машинобудування" Научные исследования в области энергетики и машиностроения. Математическое моделирование газодинамических процессов в турбомашинах. Модельно-программный комплекс для решения задач оптимизации и идентификации параметров создаваемых и модернизируемых энергетических установок. Анализ колебаний и статической прочности лопаточного аппарата и других элементов турбомашин. Расчетно-экспериментальный метод оценки остаточного ресурса узлов гидромашин. Разработка и исследование проточных частей гидромашин. Журнал "Проблемы машиностроения" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по машиностроению
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по прецизионному машиностроению...

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, ДП (Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534630 Дослідження механізмів кріоповрежденій, кріозащіти, природної стійкості біологічних об'єктів к холоду і їх відшкодування після дії холода. Исследование механизмов криоповреждений, криозащиты, природной устойчивости биологических объектов к холоду и их репарации после действия холода. Создание эффективных способов искусственной криозащиты биологических систем разного уровня организации и на их основе разработка технологий криоконсервирования биологических объектов и технических средств их реализации. Использование гипотермии, криотерапии и криоконсервированных биологических объектов в лечение разных заболеваний. Клеточная и тканевая трансплантация. Журнал "Проблемы криобиологии" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по криогенным технологиям
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования...

НДПІ транспорту газа філія ДчП Укртрансгаз (НИПИ транспорта газа филиал ДчП Укртрансгаз)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26489056 Проектування технологічних об'єктів транспорту газу, газопровідних магістралей. Автоматизація технологічних процесів транспорту, розподіли і підземного зберігання природного газу. Проектирование технологических объектов транспорта газа, газопроводных магистралей. Автоматизация технологических процессов транспорта, распределения и подземного хранения природного газа; телемеханизация газопроводов и других трубопроводных систем; создание средств и систем автоматизации; создание систем оперативного контроля и управления; создание систем электрохимзащиты трубопроводов, охраны и безопасности; разработка автоматизированных систем организационно-экономического управления Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Управляющие компании трубопроводного и продуктопроводного транспорта
 • Управляющие компании трубопроводного транспорта природного газа
 • Системы контроля и управления автоматические...

Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України, ДП (Физико-технический институт низких температур им.Б.И.Веркина НАН Украины (ФТИНТ), ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534601 Наукові дослідження в області фізики Научные исследования в области экспериментальной и теоретической физики: электронные явления в проводящих и сверхпроводящих системах; физика квантовых жидкостей, квантовых и криокристаллов; низкотемпературный магнетизм; биофизика, низкотемпературная физика макромолекул. В области математики: математическая физика и математический анализ; геометрия и топология. В области прикладной физики: низкотемпературное материаловедение и приборостроение. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по криогенике, теории низких и сверхнизких температур
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии...

Екотехнологія, впроваджувальне ДП (Экотехнология, внедренческое ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14288312 Надання інформаційно-технічних послуг у сфері зварювання і родинних сферах. Постачання зварювального устаткування і матеріалів. Видання журналів "Сварщик" (рус.) и "Торговый ряд" (рус.). Оказание информационно-технических услуг в сфере сварки и родственных сферах. Поставка сварочного оборудования и материалов. Издание журналов "Сварщик" и "Торговый ряд". Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ASKAYNAK; ECZACIBASI; LINCOLN ELECTRIC Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электроды, сварочные прутки и сварочная проволока из металла классифицированные по области применения
 • Проволока сварочная присадочная с флюсовым сердечником, порошковая электродная проволока
 • Проволока электродная из нержавеющей стали для дуговой сварки в среде защитных газов...

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і НАН України (Институт проблем искусственного интеллекта Министерства образования и науки Украины и НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02095826 Створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління; створення робототехнічних систем і комп'ютерів нової генерації; рішення загальнотеоретичних і прикладних проблем штучного інтелекту; комп'ютерна обробка і ідентифікація мовних і візуальних образів; створення естественомовних інтерфейсів сучасних комп'ютерів і ідентифікація мовних образів; впровадження елементів штучного інтелекту при створенні інтелектуальних роботів Создание интеллектуальных интерфейсов и компьютеров нового поколения; создание робототехнических систем и компьютеров новой генерации; решение общетеоретических и прикладных проблем искусственного интеллекта; компьютерная обработка и распознавание речевых и зрительных образов; создание естественноязыковых интерфейсов современных компьютеров и распознавание речевых образов; внедрение элементов искусственного интеллекта при создании интеллектуальных роботов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Источники питания электронные
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Модули питания интеллектуальные для роботов...

Національна академія наук України, ДП (Национальная академия наук Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00019270 Національна академія наук. Впровадження наукових розробок, інноваційна діяльність. Координація наукових досліджень. Співробітництво з освітніми установами. Експертна діяльність. Міжнародне наукове співробітництво. Видавнича діяльність Национальная академия наук. Внедрение научных разработок, инновационная активность. Координация научных исследований. Сотрудничество с образовательными учреждениями. Экспертная деятельность. Международное научное сотрудничество. Издательская деятельность Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание научных обозрений по математическим, физическим, химическим и другим естественным наукам
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования...
Назад наверх