Список компаний - Научные фундаментальные и прикладные исследования - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
318 компаний найдено
Научные фундаментальные и прикладные исследования
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інститут рису НААН України (Институт риса НААН Украины)

Черкаський НДІ техніко-економічної інформації в хімічній промисловості, ДП (Черкасский НИИ технико-экономической информации в химической промышленности, ГП)

Інститут землевпорядкування, НДПІ, ДП (Институт землеустройства, НИПИ, ГП)

Рубін, НВП вакуумної металургії конструкційних матеріалів, ДП (Рубин, НПП вакуумной металлургии конструкционных материалов, ГП)

Кріокосмос, НТЦ, ТОВ (Криокосмос, научно-технический центр криогенно-космических технологий, ООО)

Технологічний НДІ приладобудування, ДП (Технологический НИИ приборостроения, ГП)

Екологичні Технології і Інновації, ТОВ (Экологические Технологии и Инновации, ООО)

Альфа-2, ПП (Альфа-2, ЧП)

УкрНДІхіммаш, інститут, ПАТ (УкрНИИхиммаш, институт, ПАО)

Український НДІ вогнетривів ім.А.С.Бережного, ПАТ (Украинский НИИ огнеупоров им.А.С.Бережного, ПАО)

Харківський НДІ технології машинобудування, ДП (Харьковский НИИ технологии машиностроения, ГП)

Нано Технології в медицині (НаноМедТех), ТОВ (Нано Технологии в медицине (НаноМедТех), ООО)

Рівненський НДПИ землеупорядкування, ДП (Ривненский НИПИ землеустройства, ГП)

Лантан, ТОВ (Лантан, ООО)

Інститут газу НАН України (Институт газа НАН Украины)

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України, ДП (Институт механики им.С.П.Тимошенка НАН Украины, ГП)

Державна служба України з безпеки на транспорті (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте)

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України, ДП (Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины, ГП)

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, ДП (Институт микробиологии и вирусологии им.Д.К. Заболотного НАН Украины, ГП)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, ДУ (Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, ГУ)

Інститут надтвердих матеріалів ім.В.Н.Бакуля НАН України, ДП (Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины, ГП)

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України, ДП (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, ГП)

Інститут прикладної фізики НАН України (Институт прикладной физики НАН Украины)

Український НДІ природних газів, філія ДчП Укргазвидобування НАК Нафтогаз України (Украинский НИИ природных газов, филиал ДчП Укргаздобыча НАК Нефтегаз Украины)

Академія наук прикладної радіоелектроніки, громадська наукова організація (Академия наук прикладной радиоэлектроники, общественная научная организация)

Український НДІ екологічних проблем, ДП (Украинский НИИ экологических проблем, ГУ)

Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій НТУ ХПІ (Кафедра органического синтеза и нанотехнологий НТУ ХПИ)

Велт, НДІ, ПАТ (Велт, НИИ, ПАО)

Полісток, НТФ, ТОВ (Полисток, НТФ, ООО)

Укрводгео, НДІ, ДУ (Укрводгео, НИИ, ГУ)

Порцекс-ВРБТ, ТОВ (Порцекс-ВРБТ, ООО)

Український НДІ скла, ДП (Украинский НИИ стекла, ГП)

Павлоградський хімічний завод, НВО, ДП (Павлоградский химический завод, НПО, ГП)

В.В.С., НВФ, ТОВ (В.В.С., НПФ, ООО)

Мала Академія наук України (Малая Академия наук Украины, внешкольное учебное заведение учащейся молодежи)

Екотехнологія, впроваджувальне ДП (Экотехнология, внедренческое ГП)

Інженерно-технологічний інститут БІОТЕХНІКА Національної академії аграрних наук України (Инженерно-технологический институт БИОТЕХНИКА Национальной академии аграрных наук Украины)

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Інститут біоорганичної хімії і нафтохімії НАН України (Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины)

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) (Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК (УЛЯБП АПК) Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины))

Інститут колоїдної хімії і хімії води ім.А.В. Думянського НАН України, ДП (Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского НАН Украины, ГП)

Інститут загальної енергетики НАН України, ДП (Институт общей энергетики НАН Украины, ГП)

Баніса Енерджі Юкрейн, ТОВ (Баниса Энерджи Юкрейн, ООО)

МНС Груп, ТОВ (МНС Групп, ООО)

Індекс, ВК, ПП (Индекс, ПК, ЧП)

Національний Інститут аграрної економіки, ГП (Национальный Институт аграрной экономики, ГП)

Агроресурси, відділ Інституту водних проблем і меліорації (Агроресурсы, отдел Института водных проблем и мелиорации)

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка, ДП (Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.П.Василенко, ГП)

Укрекобезпека, ПП (Укрэкобезпека, ЧП)

Укрпівденьгіпроводгосп, інститут, ДП (Укрюжгипроводхоз, институт, ГП)

Інститут фізики напівпровідників НАН України ім.В.Є.Лашкарьова, ДП (Институт физики полупроводников НАН Украины им.В.Е.Лашкарева, ГП)

Інститут теоретичної фізики ім.Н.Н.Боголюбова, ДП (Институт теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова, ГП)

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, ДУ (Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, ГУ)

Науково-дослідний інститут епідеміології і гігієни Львівського національного медичного університету їм.Д.Галицького, ДУ (Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Львовского национального медицинского университета им.Д.Галицкого, ГУ)

Еластік, НДІ, ДП (Эластик, НИИ, ГП)

Укргіпросад, інститут, Одеська філія, ДП (Укргипросад, институт, ГП, Одесский филиал)

ТЕЦМ-Альянс, ТОВ (Global Technology) (ТЭЦМ-Альянс, ООО (Global Technology))

Інститут прикладної психології, гуманітарний центр, ТОВ (Институт прикладной психологии, гуманитарный центр, ООО)

Запорізький науково-інженерний центр з плазмових технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (Запорожский научно-инженерный центр плазменных технологий НТК Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины)

Закарпатагропроект, проектно-дослідний інститут, ТОВ (Закарпатагропроект, проектно-исследовательский институт, ООО)

Інститут гігієни і медичної екології, державна установа (Институт гигиены и медицинской экологии им.А.М.Марзеева, государственное учреждение)

Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція (Винницкая областная сельскохозяйственная опытная станция, ГП)

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України (Институт угольных энерготехнологий НАН Украины)

Відділ шовківництва і техничної ентомології НТЦ ІЕКВМ (Отдел шелководства и технической энтомологии НТЦ ИЭКВМ)

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, ДП (Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украины, ГП)

Інститут ШЕЛЬФ, ТОВ (Институт ШЕЛЬФ, ООО)

Львівське конструкторське бюро, ДП (Львовское конструкторское бюро, ГП)

Відособлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України (Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины)

Інститут захисту рослин, ДП (Институт защиты растений, ГП)

Карпатський національний природний парк (Карпатский национальный природный парк, ГП)

Інститут землевлаштування, Полтавський НДПІ, ДП (Институт землеустройства, Полтавский НИПИ, ГП)

Інститут олійних культур НААНУ (Институт масличных культур НААНУ)

ЕКОМ ММТ, ТОВ (ЕКОМ ММТ, ООО)

Український державний НДІ спеціальних сталей, спла феросплавів, ДП (УкрНИИспецсталь, Украинский научно-иссследовательский институт сталей, сплавов и ферросплавов, ГП)

Промбіотехніка, НВФ, ПП (Промбиотехника, НПФ, ЧП)

Отава, науково-сервісна компанія, ТОВ (Отава, научно-сервисная компания, ООО)

Оніпко Груп, ТОВ (Онипко Групп, ООО)

Парамі, НВКП, ТОВ (Парами, НПКП, ООО)

Буковинська дослідна станція Інститута сільського господарства Карпатського регіону НААН України, ДП (Буковинская опытная станция Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины, ГП)

Апофеоз, науково-дослідницький центр вівчення псі-феноменів, ПП (Апофеоз, научно-исследовательский центр изучения пси-феноменов, ЧП)

Ензим, ДП (Энзим, ГП)

Назад наверх